Ampliació de l'Escola Amat Verdú Ampliació de l'Escola Amat Verdú Ampliació de l'Escola Amat Verdú Ampliació de l'Escola Amat Verdú Ampliació de l'Escola Amat Verdú Ampliació de l'Escola Amat Verdú Ampliació de l'Escola Amat Verdú Ampliació de l'Escola Amat Verdú Ampliació de l'Escola Amat Verdú

Ampliació de l'Escola Amat Verdú

 

El projecte planteja l’ampliació del Centre Pedagògic Amat Verdú de Sant Boi de Llobregat amb 6 unitats de parvulari. L’edifici existent es situava a la falda de La Muntanyeta, un gran parc urbà, i donant a l’Avinguda del Pintor Joan Miró. L’ampliació és un edifici exempt al qual es destina un solar situat darrera l’escola actual.
 
La voluntat de situar el programa en una sola planta degut al seu ús fa necessària l’explanació del solar en pendent. De la geometria del solar se’n desprèn una disposició lineal de l’edifici, paral·lela a l’Avinguda Joan Miró. D’acord amb aquesta disposició, la façana que mira a la falda de la muntanya queda orientada a nord i és per això que les aules es giren en perpendicular buscant la orientació de sud-est.
 
L’edificació s’ordena segons un esquema en planta composat per una espina dorsal longitudinal que conté circulacions, usos múltiples, despatxos i serveis, i que connecta amb els tres blocs d’aules. Cadascun d’ells conté dues aules i un nucli de serveis situat entre elles. Segons aquest esquema, l’espai exterior es subdivideix en petits patis, tancats per tres bandes, al servei de cada nucli de dues ales, alliberant una terrassa longitudinal per a usos més comuns.
 
La relació entre l’edifici nou i el vell resol el desnivell existent. El tancament que dóna façana a aquest es dissenya a través de dues rampes que, alhora que faciliten la connexió entre els dos edificis, alleugereixen el pes dels murs que aixequen el nou edifici a una terrassa superior. L’accés directe des del carrer es proposa en aquest punt.
 
La formalització de l’edifici emfasitza l’esquema abans explicat d’espina longitudinal de la que pengen tres blocs independents d’aules. Aquests últims s’han concebut amb teulada inclinada de planxa metàl·lica i tancaments d’obra vista, mentre que la resta de l’edifici té coberta plana i se li dóna un acabat exterior estucat.
 
Les grans obertures, tant a les aules com als passadissos, es composen de panells d’alumini amb aïllament i de superfícies vidriades. Sobre aquestes corren, també, uns porticons opacs.
 
RAVETLLAT-RIBAS