Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal Llar d'Infants Municipal

Llar d'Infants Municipal

 

Una paret corba, que segueix l’alineació del carrer, delimita l’edifici a la banda nord. A migdia, un sistema de murs de càrrega paral·lels allibera grans superfícies de vidre obertes al pati exterior de joc. Murs de càrrega de fàbrica ceràmica i finestres de fusta pintada configuren les façanes exteriors de l’edifici. Es tracta d’un sistema constructiu molt senzill, en què els murs estructurals de les aules queden clarament delimitats entre paraments lleugers. 
 
Darrera la façana nord, dividida en dos trams per permetre l’accés exterior des d’un punt relativament central, es disposen els elements de circulació i serveis. L’entrada es realitza de manera tangencial als murs de tancament, que se separen donant lloc a una obertura protegida per una marquesina de formigó. Les aules, agrupades en parelles i separades entre elles per nuclis de banys connectats amb el jardí exterior, configuren la façana meridional. L’alçat frontal de les aules és totalment vidrat, excepció feta d’una franja de sòcol opaca darrera la qual s’instal·len els radiadors. Les portes de comunicació d’aquestes aules amb el pati de joc se situen als extrems de la vidriera.
 
Una coberta plana unifica tot l’edifici i resol l’entrega amb el perímetre irregular. Per sobre d’ella emergeixen les tres cobertes inclinades corresponents als tres nuclis quadrangulars que contenen les aules, i que disposen així d’una major il·luminació natural i ventilació transversal.
 
La trobada de les parets corbes amb els perímetres ortogonals de les aules converteix el corredor de circulacions en un encadenat d’espais de major riquesa ambiental. A la banda nord es disposa l’administració, la sala de professors, la cuina i la sala de calderes. Aquestes dues ultimes dependències ventilen a través d’un pati interior, relacionat també amb la sala d’usos múltiples. Aquesta sala, juntament amb la dels nens més petits situada a l’extrem oposat de l’edifici, configuren les dues peces especials que assenyalen el final de les circulacions interiors i abracen el cos de les aules.
 
RAVETLLAT-RIBAS