Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan Apartament Juan

Apartament Juan

Aquest apartament era, en el seu estat anterior a la reforma, un conjunt d’espais en els que s’apreciaven diferents etapes sobreposades, usos diversos que havien anat acumulant elements i capes, i havien acabat conformant a primer cop d’ull un ambient estrany i desdibuixat. Tot i la confusió s’apreciava la potència dels seus trets definitoris originals:  una estructura d’espais encadenats separats per una potent successió de murs de càrrega, el paviment hidràulic amb distinció de jerarquia d’usos mitjançant l’aparició o no de sanefa perimetral, i sostres ritmats de bigues de fusta i revoltons ceràmics.

 

Ens sembla que un treball de reforma ha de treure el màxim partit del que es troba. Com passa a la ciutat, que és un conglomerat de temps històrics diferents que es contaminen mútuament, que s’entreteixeixen en un tot complex i ambigu que a nosaltres ens emociona. Tot i que en aquest cas la preexistència no tenia un valor patrimonial ni històric excepcional, era perfectament aprofitable i atractiva, i ens ha portat a una estratègia de reciclatge i transformació, amb límits difusos, a la qual hem sobreposat l’aportació de nous elements funcionals concentrats i diferenciats.

 

Reaprofitament i transformació:

Despullat d’elements accessoris existents en parets i sostres fins arribar als elements essencials definidors de l’espai.

Neteja dels paraments estratègica i no “higiènica”, mantenint traces, marques, capes de pintura...

Consolidació (reforços estructurals, grapat d’esquerdes) i reposició “crítica”.

Lectura en el paviment de la distribució original en estances més petites.

Homogeneïtzació cromàtica i optimització de la llum natural.

 

Afegit:

Mòduls autònoms tancats (caixes) que contenen serveis i emmagatzematge.

Subestructura aparent de fusta per l’exterior (com un embalatge, l’important és a l’interior).

Passos d’instal·lacions concentrats estratègicament en els intersticis entre “caixes” i espai contenidor, evitant noves regates en la preexistència.

Acabat de les caixes amb veladura blanca, unificant-se cromàticament amb l’espai contenidor.

 

VORA ARQUITECTURA