Edifici 'Habitatges SUER Edifici 'Habitatges SUER Edifici 'Habitatges SUER Edifici 'Habitatges SUER Edifici 'Habitatges SUER Edifici 'Habitatges SUER Edifici 'Habitatges SUER

Edifici 'Habitatges SUER

La densitat del programa, la complexitat de la normativa urbanística i el caràcter suburbial de l’entorn, tupit i sobrecarregat, porten als arquitectes a realitzar un volum unitari, contundent, contrastat amb el seu entorn. 

La coberta inclinada, amb dos pendents diferents, possibilita l’existència d’habitatges sota-coberta a partir de perforacions-terrasses; aquesta doble inclinació dona un caràcter de singularitat a la façana interior d’illa, pràcticament cega, amb una extensió del volum a més baixa alçària, degut a la normativa urbanística, però donant una idea d’assentament amable del gran volum cap a l’edificació contigua. L’ús formal de la mitjera cega com a element expresiu de l’edifici el tornarem a veure en obres posteriors de Martínez Lapeña i Torres, com en el cas de les Vivendes a Canovelles (REF).
Les façanes als carrers estan perforades únicament pel mòdul quadrat de les persianes enrasades en el pla exterior de la paret, fet que dissimula l’existència de diferents tipus d’estances darrera de la quadrícula exterior, ja siguin terrasses o safreigs com cuines o dormitoris. Les façanes es projectaren, doncs, com a superfícies tancades en si mateixes que no admeten les intervencions espontànies dels usuaris al llarg del temps. El racionalisme en el disseny i els recursos utilitzats contrasta amb tota aquella arquitectura existent en l’execució de l’edifici.

 

<div style="\&quot;text-align:" justify;="" \"="">

Tot el contrari succeeix amb els espais generats en l’interior de l’edifici. En entrar per l’únic accés, un es troba amb tot un món diferent on el què es fa expressiu són els propis elements arquitectònics: les escales, el volum de l’ascensor, els pilars, les passeres-pont i jardineres. Elements que s’incorporen al llenguatge i la composició de l’edifici, proposant a l’usuari una comprensió elemental de la complexitat dels espais, del ‘paisatge arquitectònic’ generat.

 

Martínez Lapeña - Torres Arquitectes