Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat

Intervencions al Museu d'Història de la Ciutat

Saló del Tinell

La necessitat d'introduir instal•lacions d'aire condicionat i de seguretat en el "Saló del Tinell" per adequar-lo a usos expositius, juntament amb la impossibilitat d'actuar sobre parets i sostres del saló per raons de conservació, ens va conduir (aprofitant el desnivell del sòl i el fet de que aquest sòl petri és recent) a introduir una tarima horitzontal que dóna cabuda entre la seva superfície i el sòl existent als conductes i les instal•lacions necessàries per garantir l'ús com a espai per a exposicions.

Museu Federic Mares

Les obres de reforma i condicionament de la planta baixa del Museu Frederic Marès tenien com a objectius bàsics el facilitar un accés directe des del carrer dels Comptes (fins a aquest moment l'accés públic només era possible des del patí del Verger, un espai semi-privat) generar espais de recepció i d'exposicions temporals, generar visuals des del carrer cap a l'interior del museu, i actualitzar accessibilitat i instal•lacions per complir les normatives corresponents.

Casa Padellàs

Durant les operacions de consolidació del Barri Gòtic de Barcelona es va dedicar acabar de formar la plaça del Rei amb un edifici gòtic traslladat des del seu emplaçament original al c / Mercaders a la seva situació actual. Les obres es van realitzar sobre els anys 1931-1932 i en el trasllat es va conservar bàsicament les façanes i el pati però la distribució interior va ser realitzada d'acord amb les necessitats funcionals del moment, fins i tot es pot relativitzar el trasllat de façanes i pati doncs les parets de pedra, originalment estructurals van ser trasdossades amb altres (que formarien l'estructura real) de fàbrica de maó.

De manera que es podria pensar en actuacions de reforma de l'edifici per adequar-lo als nous usos expositius i les actuals normatives contra incendis i d'accessibilitat, d'una certa contundència. Però, d'una banda la pròpia estructura muraria de l'edifici, de difícil manipulació, i sobretot la posició central de la Casa Padellàs al Barri Gòtic de Barcelona, desaconsellaven qualsevol modificació per petita que fos de la imatge de la casa. De manera que, fins i tot la inicial previsió de tancar les finestres i balconeres amb persianes de llibret (que haguessin remès la casa al seu origen civil) es va desestimar durant l'obra per evitar qualsevol modificació de la seva imatge exterior actual.

A patir d'aquestes limitacions s'ha actuat sobre l'interior de l'edifici, inicialment format per comportaments estancs agrupats en planta baixa i dues plantes, estintolant parets estructurals i establint dobles espais amb la voluntat que tot l'edifici s'entengui, en el seu recorregut, com una unitat expositiva.
 

JOSEP LLINÀS